Školní jídelna

 

jídelníček 14. – 18.9.2020

Platby za školné a stravné

Při nástupu do MŠ obdrží rodiče Přihlášku ke stravování a bude jim přidělen variabilní symbol pro úhradu školného a stravného – platí se společně na účet číslo:

163011062/0600 konstantní symbol 0558

Záloha na školné a stravné se platí pravidelně příkazem vždy do 15. dne v měsíci nebo dle dohody. Vyúčtování stravného provádíme 1x ročně v měsíci říjnu. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu a nedohodne-li si jiný termín úhrady, může ředitelka MŠ rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

  1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)
ŠKOLNÉ DĚTI 3-5 LETÉ PŘEDŠKOLNÍ   DĚTI DĚTI   S ODKLADEM   ŠKOLNÍ     DOCHÁZKY
Měsíční 450,- 0,- 0,-

 

  1. ÚPLATA ZA STRAVNÉ
Stravné Celodenní strava pro děti do 6-ti let Strava bez odpolední svačiny pro děti do 6-ti let Celodenní strava pro děti s odkladem šk. docházky Strava bez odpolední svačiny pro děti s odkladem šk. d.
800,- 37,- 31,- 40,- 34,-

Odhlašování dĕtí osobnĕ nebo telefonicky na čísle 481 541 582 do 7hod..Pokud dítě nelze z důvodu nepředvídatelné nemoci včas odhlásit, mohou si rodiče stravu 1. den nemoci odebrat do vlastních jídlonosičů ve školní jídelně od 11.30 – 11.45.